Adatvédelmi irányelvek

[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.22″ global_colors_info=”{}”][et_pb_row _builder_version=”3.25″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” global_colors_info=”{}” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_text _builder_version=”4.14.8″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” hover_enabled=”0″ global_colors_info=”{}” sticky_enabled=”0″]

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

 

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK, DEFINÍCIÓK

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse az Á + N Eger Bt. (székhelye: 3300 Eger, Állomás tér 5.; adószáma: 20319678-2-10; képviseli: Rajna Ferenc), mint Szolgáltató által alkalmazott adatkezelési tevékenységéhez kapcsolódó legfőbb előírásokat a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek – különös tekintettel, de nem kizárólagosan a GDPR-nak és az Info tv-nek – megfelelően.

Definíciók:

GDPR: a GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete;

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adattovábbítás: az adatok meghatározott harmadik fél számára hozzáférhetővé tétele;

nyilvánosságra hozatal: az adatok bárki számára hozzáférhetővé tétele;

adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Név:
Á + N Eger Bt.
Székhely és levelezési cím:
3300 Eger, Állomás tér 5.
Telefonszám:
+36 (516-326)
Email cím:
info@fantaziabutoreger.hu

A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

Regisztráció
A Szolgáltató által üzemeltetett, www.fantaziabutoreger.hu címen található weboldal (a továbbiakban: „Weboldal”) internetes vásárlási (a továbbiakban: „Webshop”) szolgáltatásának használatához regisztráció szükséges. A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:
felhasználónév,
vezetéknév
keresztnév
saját e-mail cím,
számlázási név / cégnév
adószám
jelszó,
telefonszám
Ezen felül, a Webshopból történő vásárlás esetén a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia az alábbi adatokat:
szállítási cím,
számlázási cím
A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybevétele során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájl – kerül küldésre a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. A cookie célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé tegye. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezen cookie-k csak egyes al-oldalak látogatása esetén kerülnek küldésre, ezekben csak az adott al-oldal meglátogatásának ténye és ideje kerül tárolásra.

Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a felhasználónak külső szolgáltatók – közöttük a Google – partnereinek internetes webhelyein. A felhasználók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait.

Alkalmazott cookie-k:
Analitika, követés cookie
Webhelyen keresztüli követés
Bejelentkezési, felhasználó azonosító session cookie
A cookie-k használatának elfogadása vagy engedélyezése nem kötelező. A legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként automatikusan elfogadja a cookie-kat, de ezek általában megváltoztathatóak annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét. A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben
hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy
hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.
A Weboldalon használt sütik önmagukban nem alkalmasak a felhasználó személyének beazonosítására.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA ÉS MÓDJA

Az adatkezelésre a Weboldalon található internetes tartalmak felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználó kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adatai felhasználásra kerüljenek.

Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást a Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, valamint hírlevél küldése. A Szolgáltató a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a Webshopból történő megrendelés teljesítése; a Felhasználó által igényelt hírlevél küldése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.

Regisztráció: A regisztráció során megadott adatok tárolásával az Adatkezelő kényelmesebb szolgáltatást tud biztosítani. A regisztráció a szerződéskötésnek, vásárlásnak feltétele. Az adatkezelés során az Adatkezelő a Felhasználó felhasználónevét, teljes nevét, számlázási nevét vagy cégnevét, adószámát, szállítási és számlázási címét, telefonszámát, e-mail címét, valamint a megvásárolt termék jellemzőit és a vásárlás időpontját kezeli az Ön hozzájárulásának visszavonásáig. Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó önkéntes hozzájárulása, amit a regisztrációval ad meg az Adatkezelő számára.

Rendelés feldolgozása: A rendelések feldolgozása során a szerződés teljesítése érdekében szükséges az adatkezelés. Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ügyfél felhasználónevét, teljes nevét, számlázási nevét vagy cégnevét, adószámát, szállítási és számlázási címét, telefonszámát, e-mail címét, valamint a megvásárolt termék jellemzőit és a vásárlás időpontját kezeli a polgári jogi elévülési idő tartamának megfelelően, 5 évig. Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése.

Számlázás: Ezesetben az adatkezelés a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében történik. Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ügyfél teljes nevét, számlázási nevét vagy cégnevét, adószámát, szállítási és számlázási címét, telefonszámát, e-mail címét kezeli az Szt. 169. § (2) bekezdésének megfelelően, a számla kiállításától számított 8 évig. Az adatkezelés jogalapja zz általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 159. § (1) bekezdése.

Kiszállítás: Az adatkezelés a megrendelt termék kiszállítása érdekében történik. Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ügyfél teljes nevét, számlázási nevét vagy cégnevét, adószámát, szállítási és számlázási címét, telefonszámát, e-mail címét kezeli a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig. Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése.

Szavatossági és jótállási igények: a Szolgáltatónak a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szabályai szerint kell eljárnia, mely rendelet alapján a bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti: az Ügyfél nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez, a megvásárolt ingó dolog megnevezését, vételárát, a szerződés teljesítésének időpontját, a hiba bejelentésének időpontját, a hiba leírását, szavatossági vagy jótállási igénye alapján az Ügyfél által érvényesíteni kívánt jogot, továbbá a szavatossági vagy jótállási igény rendezésének módját vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát. Az adatkezelés időtartama: a szavatossági igényről felvett jegyzőkönyv felvételétől számított három év. Az adatkezelés jogalapja a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szerinti jogi kötelezettségeknek való megfelelés.

Hozzájárulás igazolása: Az adatkezelés a regisztráció, megrendelés során a Felhasználó hozzájárulással kapcsolatos informatikai adatokat a későbbi bizonyíthatóság érdekében az informatikai rendszer eltárolja. Az adatkezelés során az Adatkezelő a Felhasználó IP címét és a hozzájárulás időpontját kezeli az adatkezelés megszűnését követő elévülési idő időtartamáig. Az adatkezelés jogalapja a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletének 7. cikk (1) bekezdése.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme.

Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. A regisztráció Felhasználó általi törlésére, valamint Szolgáltató általi törlésére bármikor, az Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) rögzített esetben és módon kerülhet sor.

A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja.

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Weboldalon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS

Az adatokat elsődlegesen a Szolgáltató, illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében a Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, hírlevélküldő, online fizetés, könyvelő) vesz igénybe.

Adatfeldolgozók megnevezése:

Tárhelyszolgáltó:
DiMa.hu Kft.
4032 Debrecen, Békessy Béla u. 9. C. épület 3. emelet 10. ajtó
az Adatkezelővel kötött szerződés alapján történő tárhelyszolgáltatás

A fentieken túl a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó külön hozzájárulása alapján kerülhet sor.

FELHASZNÁLÓI JOGOK ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Az adatkezelés időtartamán belül a Felhasználót az alábbi jogok illetik meg:
a hozzájárulás visszavonásának joga,
személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés,
helyesbítéshez való jog,
adatkezelés korlátozása,
törléshez való jog,
tiltakozáshoz való jog,
hordozhatósághoz való jog.

A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat a Weboldalon. A Felhasználó jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján.

A Szolgáltató a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Levelezési cím:
3300 Eger, Állomás tér 5.
Email cím:
info@fantaziabutoreger.hu
Kapcsolattartó: Rajna Ferenc

A Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat a 7.3. pontban elérhetőségeken keresztül.

A Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Egyes adatait a Felhasználó a Weboldalon maga helyesbítheti; egyéb esetekben Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

A Felhasználó az Infotv.,valamint a Ptk. alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

E-MAIL CÍMEK FELHASZNÁLÁSA

A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) e-mail küldésére.

Az e-mail címek kezelése elsősorban a Felhasználó azonosítását, a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások vagy az ÁSZF változása esetén a változásokra vonatkozó, valamint a Szolgáltató egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást a Szolgáltató bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el az érintettek részére. Az ilyen “értesítési listáról” nem lehet leiratkozni, ezen értesítéseket azonban a Szolgáltató nem használja reklámozási célra.

A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket a Szolgáltató csak a Felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A Felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevélről, a hírlevél alján elhelyezett hivatkozás (link) segítségével.

EGYÉB

A Szolgáltató rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

A Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat.

Eger, 2022. február 28.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Shopping Cart